Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti London Club, s.r.o., se sídlem Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ: 01571451, DIČ: CZ01571451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, spisová značka: C 78638

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na webové stránce s URL adresou www.velkoobchodsmodou.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

I.2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

I.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. 

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

II.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

II.4. Na výše uvedené webové stránce lze nakupovat pouze na základě registrace kupujícího, prostřednictvím uživatelského účtu. Při registraci je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje, přičemž kupující je rovněž povinen tyto údaje aktualizovat.

II.5. Je zakázáno umožnit manipulaci s uživatelským účtem třetím osobám.

II.6. Před objednáním zboží je kupujícímu povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky nebo do uživatelského účtu vložil. Informace uvedené v objednávce nebo uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. 

II.7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně či telefonicky.

II.8. Objednávka je zkontrolována ohledně dostupnosti zboží a termínu doručení. Následně je na kupujícím uvedenou emailovou adresu zaslán informační email. Tímto potvrzujícím emailem dochází k akceptaci objednávky prodávajícím a k uzavření kupní smlouvy. 

II.9. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Smlouva je uzavřena v případě přijetí protinabídky ze strany kupujícího. 

II.10. Po vyexpedování zboží je kupující o této skutečnosti informován na kupujícím sdělenou e-mailovou adresu. 

II.11. Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

 

III. Platební podmínky

III.1. Cenu zboží a náklady na dodání zboží na základě uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bankovním převodem.

III.2. Nakupující se zavazuje uhradit kupní cenu a dále náklady na dopravu, poštovné, balné, jestliže toto bylo uvedeno v kupní smlouvě.

III.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

 

IV. Dodání a převzetí zboží

IV.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nesplní povinnost převzít zboží, může prodávající požadovat veškeré náklady, které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.

IV.2. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

IV.3. Bez zbytečného odkladu po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zboží, zejména počet kusů doručeného zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu doručeného zboží s kupní smlouvou je povinen kupující emailem oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne od převzetí zboží, vady doručeného zboží spolu s popisem závad.
Takové zboží je pak nutné odeslat do 5 pracovní dnů, dle pokynů obdržených od prodejce. 

IV.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

IV.5. Zboží je kupujícímu v České nebo Slovenské republice dodáváno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 3 až 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. 

IV.6. Osobní vyzvednutí objednaného zboží je možné po předchozí písemné nebo telefonické domluvě ve výdejním skladu na adrese Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod (otevírací doba v pracovní dny po-pa 9-16 hod, popř. dle telefonické domluvy), a to nejpozději do 10 dnů od oznámení prodávajícího o dostupnosti zboží ve výdejním skladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy 

V.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

V.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže zboží specifikované v kupní smlouvě bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Právo na odstoupení od smlouvy v lhůtě 14 dní se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedené IČ.

V.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

VI. Porušení kupní smlouvy

VI.1. Za porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje: Nepřevzetí nebo odmítnutí zásilky dodávané smluvními kurýry (Zásilkovna, Česká pošta, PPL), nebo stornování již vyexpedované objednávky. Objednávku je možné stornovat bez jakékoli sankce do 1 hod. po objednání a to odesláním zprávy na email prodávajícího: info@velkoobchodsmodou.cz.

 

VII. Práva z vadného plnění

VII.1. Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

VII.2. Prodávající odpovídá za to, že v době převzetí kupujícím má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

VII.3. Ustanovení uvedená v čl. VI.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

VIII. Záruční doba a reklamace

VIII.1. Při prodeji spotřebního zboží je sjednána záruční doba 12 měsíců. Kupující je povinen před odesláním reklamace předem informovat prodávajícího emailem na info@velkoobchodsmodou.cz

VIII.2.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na mechanické poškození, nesprávné skladování, nesprávnou údržbou a čistěním. Záruka se nevztahuje na pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí obuvi. 

VIII.3. Reklamace vad bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

IX. Porušení kupní smlouvy

IX.1. Jestliže si kupující nepřevezme zboží dle ustanovení bodu IV.1., neuhradí kupní cenu dle ustanovení bodu III.2. nebo dle III.3., nevyzvedne si zboží dle ustanovení bodu IV.6., dochází tím k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího.

IX.2. V případě porušení kupní smlouvy navrhne prodávající kupujícímu elektronickou poštou další postup. V případě nepřevzetí zásilky, po další domluvě prodávající opětovně zašle předmětné zboží kupujícímu, jestliže kupující uhradí kupní cenu do 3 pracovních dnů na účet prodávajícího, a to na náklady prodávajícího.

IX.3. Nedojde-li k dohodě dle ustanovení bodu VIII.2. nebo pokud kupující neprojeví zájem záležitost vyřešit, prodávající vyzve kupujícího k uhrazení nezbytných nákladů, a to ve výši až 2.000 Kč (80 EUR).

IX.4. V případě neuhrazení částky uvedené v ustanovení bodu VIII.3. do 7 pracovních dnů bude celá záležitost předána externí agentuře zabývající se vymáháním pohledávek.

 

X. Ostatní

X.1. Je zakázáno používání a kopírování fotografií a textů e-shopu www.velkoobchodsmodou.cz bez předchozího souhlasu provozovatele.  

 

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

XI.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.10.2017